paziteli.bg@gmail.com ; pr.paziteli@abv.bg

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.(1) Сдружение „ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА”, наричано за краткост СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице и е учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. СДРУЖЕНИЕТО е независима и неполитическа, самоуправляваща се организация.
(2) СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят за неговите задължения.
(4) СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е “ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА”. СДРУЖЕНИЕТО има свои собствени символи и емблема.
(2) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО, заедно с указание за седалището и адреса, както и данните за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ, се посочват задължително в кореспонденцията на СДРУЖЕНИЕТО.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е град София, район Овча купел, ж.к. Овча купел- 2, Иван Хаджийски 2, РУМ, ет. 2

Срок

Чл. 4. СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в частна полза на своите членове и за насърчаване на развитието на българските история, култура, език и фолклор.

Основни цели

Чл. 6. Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:
1. Съхранение и разпространение на българските история, култура, език и фолклор;
2. Изграждането и реставрирането на паметници, музеи, читалища;
3. Издаване на книги, организиране на патриотични събития, взаимопомощ между членовете и други полезни инициативи;
4. поддържане на активни връзки с други организации, чиято дейност включва развитие на българските история, култура и фолклор;
5. участие в национални и международни културни и фолклорни събития;

Средства за постигане на целите:

Чл. 7. СДРУЖЕНИЕТО ще постига целите си чрез:
1. Организиране и провеждане на ежегоден събор „Войводска среща” в местността „Добромерица” край Жеравна в дните около рождената дата на Апостола на свободата Васил Левски – 18 юли.
2. Осъществяване на каузи, свързани със запазването на българския дух, култура, традиции и фолклор, материалното и нематериалното ни наследство, както и с възпитанието в патриотизъм и почит към героите на България.
3. Набелязване на патриотични и родолюбиви каузи по време на ежегодния събор и тяхното изпълнение.

Предмет на дейност

Чл. 8. СДРУЖЕНИЕТО:
1.Организира ежегоден събор „Войводска среща” край Жеравна;
2.Изграждане, реставрация на паметници на културата, издаване на книги;
3. Осъществява и други дейности, свързани с развитието и насърчаването българщината.

Членски вноски и стопанска дейност за осъществяване на целите

Чл.9.(1) За постигането на своите цели, СДРУЖЕНИЕТО ще събира членски вноски от своите членове и може да извършва допълнителна стопанска дейност, която ще е свързана с основните цели на СДРУЖЕНИЕТО, определени в чл.6.
(2) Предмет на стопанската дейност по горната алинея са:
1. Организиране на ежегоден събор „Войводска среща”;
2. Издаване на книги и други дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО.

ІІ. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения

Чл. 10. (1) Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.
(2) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, препоръчано от поне един от учредителите и одобрено от Управителния съвет на сдружението, което споделя целите на СДРУЖЕНИЕТО и средствата за тяхното постигане, както и изпълняващо неговия Устав.
(3) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко физическо и юридическо лице, регистрирано по българското законодателство и не обявено в несъстоятелност и/или ликвидация, приемащо устава.
(4) Кандидатите физически и юридически лица кандидатстват след решение на компетентния им орган и след препоръка от поне един от учредителите и одобрено от Управителния съвет на сдружението.

Чл. 11. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право:
1. Да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и в работата на Общото събрание;
2. Да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да участва във всички мероприятия и прояви, организирани от СДРУЖЕНИЕТО;
4. Да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
5. Да се ползва с предимство от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и от резултатите от дейността му;
6. Да изисква разглеждане и решаване на спорни въпроси, отнасящи се до дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 12. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:
1. Да спазва Устава на СДРУЖЕНИЕТО и да работи за постигане на неговите цели;
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на Председателя на СДРУЖЕНИЕТО;
3. Да работи за издигане на обществения авторитет на СДРУЖЕНИЕТО;
4. Да заплаща членски вноски в размер, определен с решение на Общото събрание;

Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими. В случай на смърт или на прекратяване на членството, те не преминават върху други лица.

Придобиване на членство

Чл. 14. Членовете се приемат от УС на СДРУЖЕНИЕТО след писмено заявление, отправено до него и препоръка от поне един от учредителите.

Прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключване;
4. При отпадане.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(3) Отпадането на членството настъпва, когато лицето не внесе дължимия си членски внос в срока, определен от Общото събрание или Управителния съвет. Фактът на отпадането и прекратяването на членството се констатира въз основата на наличните документи.

IІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 16. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от пари, право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, права върху интелектуална собственост, вземания и други права в съответствие с действащите нормативни актове, включително правата за реклама, за телевизионно и радио-разпространение.

Източници на средства

Чл. 17. (1) СДРУЖЕНИЕТО се финансира от:
1. предоставени средства от държавата и общините;
2. дарения, спонсорство и завещания;
3. предоставени средства от международни организации;
4. приходи от стопанската дейност, извършвана от СДРУЖЕНИЕТО;
5. членски вноски;
6. други незабранени от закона източници.
(2) По решение на Управителния съвет имуществото на СДРУЖЕНИЕТО може да се използва за създаването на целеви фондове. Редът и начинът на ползването на тези фондове се определя от Управителния съвет.

Дейности, извършвани от СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 18. (1) СДРУЖЕНИЕТО извършва следната стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност:
– организация на ежегоден събор „Войводска среща” край Жеравна;
– осъществяване на родолюбиви каузи
– информационни услуги и други дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО;
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 19. Органи на СДРУЖЕНИЕТО са Общото събрание, Управителният съвет, Председателят на Управителния съвет и Контролен съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. В Общото събрание участват членовете на СДРУЖЕНИЕТО, избрани за делегати от останалите членове на СДРУЖЕНИЕТО. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Представителство

Чл. 21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от представител с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само дееспособно физическо лице.
(3) Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право да бъде избран за делегат, който да участва в Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
2. приема и други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява СДРУЖЕНИЕТО;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. взема решение дали да има проверка на документите по годишното счетоводно приключване от дипломирани експерт-счетоводители и назначава и освобождава такива;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. взема решение за създаване на други органи на СДРУЖЕНИЕТО /Контролна комисия, експертни органи, консултативни органи и др./;
8. взема решение за участие в други организации;
9. приема основните насоки и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
10. изслушва, обсъжда и утвърждава доклади на Управителния съвет;
11. приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Свикване и провеждане на Общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание трябва да се проведе най-късно 2 /два/ месеца след учредяване на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.
Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
(3) Общото събрание се свиква с покана, отправена в едномесечен срок преди провеждането му, която съдържа датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред.
(4) Общото събрание е законно и може да взема валидни решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от всички членове.
(5) При липса на кворум се прилагат съответните разпоредби от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Право на сведение

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на СДРУЖЕНИЕТО най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и протоколиста на Общото събрание.

Кворум

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.

Право на глас

Чл. 28. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
– предявяване на искове срещу него;
– предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към СДРУЖЕНИЕТО;
– при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
– при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от всички членове.
(2) За решенията по чл. 22, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от всички членове.

Решения

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са посочени в поканата.
(2) Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и от протоколиста на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 33. (1) СДРУЖЕНИЕТО се управлява от Управителния съвет.
(2) Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО е в състав от Председател, Заместник-председател и петима членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.
(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не могат да посочват за членове на Управителния съвет лица, които не са членове на СДРУЖЕНИЕТО.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на СДРУЖЕНИЕТО. Те се задължават да пазят тайните на СДРУЖЕНИЕТО и 3 /три/ години след като престанат да бъдат членове на съвета, за което подписват декларация при избирането си за членове на Управителния съвет.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на СДРУЖЕНИЕТО.
(4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(5) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
(6) Управителният съвет се разпорежда с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
(7) Управителният съвет взема решение за създаване на клон.
(8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
(9) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(11) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(12) Управителният съвет приема и изключва членове на сдружението. Решението за изключване може да се обжалва в 14 дневен срок от уведомяването му пред общото събрание. При невъзможност за надлежно уведомяване срокът за обжалване е 2 месеца от датата на вземане на решението за изключване.
(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
(14) Управителният съвет може да привлича в обсъжданията на определени въпроси и експерти, безплатно или на хонорар, за определени видове дейност, за която неговите членове нямат необходимата подготовка и компетентност.
Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на СДРУЖЕНИЕТО при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Кворум и мнозинство

Чл. 37. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
(2) Решенията се вземат с абсолютно мнозинство 50%+1 от всички членове на Управителния съвет.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, извършени при работата му като колективен орган, с които увреждат интересите на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател

Чл. 39. (1) Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:
представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица;
организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
организира дейността на СДРУЖЕНИЕТО, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
сключва трудовите договори със служителите на СДРУЖЕНИЕТО, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
внася в регистъра при съда по регистрация решенията, подлежащи на вписване и ако не го стори в 10-дневен срок от приемането им, това може да бъде направено от всеки друг член на Управителния съвет;
докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Контролен съвет

Чл. 40. (1) Контролният съвет се състои от 3 лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 5 години. Членовете на Контролния съвет не могат да са едновременно и членове на Управителния съвет.

(2) Контролният съвет приема Правилник за дейността си.

(3) Контролният съвет:

1. упражнява текущ финансов контрол и контролира счетоводната отчетност;

2. дава становище относно съответствието с Устава и решенията и програмите на Общото събрание, на решенията и действията на другите органи на Сдружението;

3. докладва констатираните от него нередности в дейността на членовете на Управителния съвет пред Общото събрание, а на членовете на Комисиите пред Управителния съвет;

4. има право да иска от Управителния съвет свикването на извънредно Общо събрание за отмяна на взети в противоречие с приети от ОС решения и/или програми и решения на Управителния съвет.

(4) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година редовно Общо събрание, внася за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 41. Ежегодно до 15 февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността и годишен счетоводен отчет.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 42. В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на СДРУЖЕНИЕТО и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 43. Управителният съвет комплектова годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Дивиденти

Чл. 44. СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба между членовете си, а я влага в по-нататъшната си дейност.

Книги на дружеството

Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО, членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) СДРУЖЕНИЕТО води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК на членовете – юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 46. СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
– по решение на Общото събрание;
– при обявяването му в несъстоятелност;
– с решение на окръжния съд по седалището на СДРУЖЕНИЕТО в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. (1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съразмерно между членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА”, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.